sobota, 30 kwietnia 2016

Sprawy porządkowe

SAMOCHODY NA TERENIE ROD
O konieczności otwarcia bram  powiadamy gospodarza dzień wcześniej. -- W czasie deszczów oraz po dużych opadach nie ma możliwości wjechania na teren ROD -- Po terenie ROD należy poruszać się z minimalną prędkością, z zachowaniem szczególnej uwagi na poruszających się pieszych. -- Po wjechaniu na teren ROD należy każdorazowo zamknąć bramę wjazdową. -- Otwierając/zmykając bramy należy każdorazowo podnosić metalowe podjazdy i blokady aby nie niszczyć alejek.

OGNISKA
Na terenie ROD obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk. -- Zakaz ten nie dotyczy grillów. -- Odpady zielone należy kompostować. -- Nadmiar trawy, liści i gałęzi można oddać do kompostowni ( ulica Złote Łany w Jankowicach) lub wywieźć do specjalnych kontenerów rozlokowanych na terenie miasta Pszczyna.

AWARIE
Informujemy, że tylko we wtorki 9 - 12 i w czwartki 15 – 18 mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej na wniosek działkowiczów (konieczność remontów, konserwacji). Wyjątkiem są sytuacje zagrażające życiu i mieniu. 

ZWIERZĘTA
Psy po terenie ROD poruszają się na smyczy. -- Należy sprzątać po swoim pupilu. -- Regulamin ROD zabrania stałego trzymania kotów i psów na działce.

BRAMY
Zarząd prosi wszystkich działkowców o zamykanie na klucz furtek wejściowych po zmroku. -- Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania przed bramami ogrodu. 

LICZNIKI MEDIÓW
O każdej awarii/niesprawności wodomierza lub licznika prądu należy natychmiast powiadomić gospodarza lub członka Zarządu -- Nie wolno bez poinformowania gospodarza lub członka Zarządu montować/demontować liczników samemu. -- Każdy licznik musi być sprawny i oplombowany. – Naruszenie powyższych zasad wiąże się z obciążeniem działkowca karą finansową.

ZAKUP I SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Zmiana użytkownika działki następuje wyłącznie na podstawie umowy notarialnej. --Wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronach PZD lub w biurze Zarządu.

PORZĄDEK
Do obowiązku działkowca należy dbanie o alejkę ogrodową przylegającą do działki. --Roślinność na danej działce nie może przekraczać jej granic. -- W szczególności dbajmy o drożność szlaków komunikacyjnych w ogrodzie: należy przycinać roślinność wychodzącą na alejki ogrodowe.

ALTANKA DZIAŁKOWA
Każda budowa/rozbudowa altany wymaga zgody Zarządu – Należy złożyć stosowne pismo wraz z wymiarami i usytuowaniem altany na działce. – Rozmiary budowanej altany muszą być zgodne z prawem obowiązującym w PZD.  – Naruszenie przepisów może się wiązać z koniecznością rozbiórki budowy.

DANE OSOBOWE
Każda działka powinna być wyposażona w numer działki w widocznym miejscu. – Do obowiązków działkowca należy aktualizacja danych osobowych, w szczególności miejsca zamieszkania. – Prosimy o podawanie nr telefonów i adresów e-mail w celu sprawnego kontaktu.

niedziela, 24 kwietnia 2016

Walne Zebranie 2016 - podsumowanie

Dnia 23 kwietnia br. w Domu Działkowca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie. Na 358 członków PZD stawiło się 86 działkowców – co stanowiło niecałe 25% ogółu. Zebranie jak corocznie poprowadził Pan Andrzej Skoczyński. 

Zgodnie z porządkiem obrad Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności za 2015 rok, które obejmowało między innymi informacje o przeprowadzonych inwestycjach i odbytych imprezach oraz uzyskanych przychodach i wydatkach. Sprawozdanie przedstawiła również Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Następnie omówiony został plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok bieżący. Główne założenia w planie pracy na rok 2016 to spis i plombowanie liczników mediów, rozbiórka lub remont szalet ogrodowych oraz wymiana drzwi w Domu Działkowca. Oprócz tego Zarząd będzie prowadził na bieżąco inne sprawy ogrodowe. 

Po omówieniu sprawozdań i planów przystąpiono do dyskusji nad nimi. Wiele emocji wzbudził temat kontenerów na odpady – ponieważ działkowcy nie zgodzili się na dodatkową opłatę „śmieciową” to kontenerów w tym roku nie będzie. Druga ważna kwestia to szalety ogrodowe – zdecydowania większość działkowców jest za ich rozebraniem. Przedyskutowano również nowy plan zagospodarowania dla miasta Pszczyna oraz nieterminowe rozliczanie się ze zużytych mediów.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad Uchwałami. Zostało podjętych 6 uchwał, m. in. o wysokości opłat ogrodowych na rok 2016. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zebranie zakończono. 

Szczegółowe informacje na temat odbytego Walnego Zebrania, w tym sprawozdania i uchwały, będzie można w najbliższym czasie znaleźć na naszej stronie internetowej: rodpszczyna.blogspot.com.

sobota, 23 kwietnia 2016

Aktualizacja danych

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” informuje, że zgodnie z § 81 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzję zarządu ROD związane z prawem do działki. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.
W szczególności prosimy o aktualizację numerów telefonów - w nagłych przypadkach jest o najszybszy sposób komunikacji. 
Dane można przekazywać osobiście lub na konto pocztowe: rodpszczyna@gmail.com

Opłaty 2016

W dniu 23 kwietnia br. Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwaliło wysokość opłat za działkę w 2016 roku. Szczegóły w zakładce OPŁATY

sobota, 16 kwietnia 2016

PILNE

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy sieć wodociągową. Niestety na kilku działkach nastąpił poważne awarie i wycieki. Woda została zakręcona. Ponownie zostanie puszczona najprawdopodobniej w poniedziałek, po usunięciu wszystkich awarii. Prosimy jeszcze raz wszystkich działkowców o wizytę na działkach i sprawdzenie czy ich działka/altana nie została zalana.

czwartek, 14 kwietnia 2016

Samochody na terenie ROD

Działkowcy, którzy muszą wjechać na teren ogrodu, w celu otwarcia bram wjazdowych proszeni są o kontakt z gospodarzem - Dariusz Gwizdał (działka nr 101) tel. 509 924 204 - minimum dzień wcześniej. W razie dużych opadów deszczu bramy nie będą otwierane, aby zapobiec rozjeżdżaniu alejek przez ciężkie pojazdy. Przypominamy również o poruszaniu się pojazdami z minimalną prędkością oraz o niezastawianiu alejek ogrodowych - po rozładunku/załadunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren ROD.

Odkręcamy wodę

Przypominamy działkowcom, że już w sobotę od godziny 10 zaczniemy napełniać naszą sieć wodociągową wodą. Prosimy o obecność na działce i kontrolę stanu przyłącza - w razie awarii prosimy o zawiadomienie gospodarza : Dariusz Gwizdała (działka nr 101) tel. 509 924 204.

wtorek, 12 kwietnia 2016

Spalanie w ROD surowo zabronione!

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.


Dlaczego nie należy spalać w ROD?
  • Spalanie jest niebezpieczne. Wiatr może rozprzestrzenić ogień na sąsiednie tereny oraz budynki;
  • Spalanie powoduje zadymienie okolicy, co przeszkadza innym użytkownikom ROD, społeczności lokalnej, ale i kierowcom poruszającym się po drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodu;
  • Spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji może wywoływać wiele chorób dróg oddechowych w szczególności u dzieci i seniorów;
  • Spalanie powoduje spustoszenie wśród flory i fauny;
  • Spalanie wyjaławia glebę;
  • Spalanie niszczy dobrą reputację działkowców jaką cieszą się wśród lokalnej społeczności i u władz miejskich;
  • Spalanie jest niezgodne z przepisami prawa związkowego i powszechnie obowiązującego;
  • Za spalanie grożą wysoki kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności.
Spalanie a przepisy prawa
Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.
Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać. (zobacz regulamin ROD)Alternatywa dla spalania
Najlepsza metodą pozbywania się części roślinnych w ROD jest ich kompostowanie. § 42 regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek prowadzenia na swojej działce kompostownika. Wskazówki jak założyć i prowadzić kompostownik można znaleźć w broszurze wydanej przez KR PZD. 
(zobacz broszurę)

AD

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Nawożenie organiczne - naturalne dla ogrodów

Każdy ogrodnik chcąc uprawiać ogród w zgodzie z naturą powinien trzymać się zasady: żywię rośliny poprzez organizmy glebowe, pobudzając ich działalność. Nawóz naturalny dociera do roślin dopiero przez organizmy glebowe. W pielęgnowanej próchnicznej glebie, niezliczone rzesze organizmów glebowych stale zajmują się produkcją składników pokarmowych dla siebie i dla roślin.


sobota, 2 kwietnia 2016

Odkręcamy wodę

W dniu 16 kwietnia 2016 roku (sobota), od godziny 10:00 będą odkręcane zawory wody. Ze względu na awarie sieci wodnej oraz kradzieże zaworów i wodomierzy na poszczególnych działkach, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie kompletności instalacji. Prosimy także o obecność na działce w tym dniu i zgłaszanie uszkodzeń rur wodociągowych gospodarzowi. Przypominamy jednocześnie, iż awarie powstałe na poszczególnych działkach powinni naprawiać działkowcy. Działkowicze, którzy mieli zdjęte liczniki na zimę zobowiązani są do jak najszybszego ich montażu i powiadomienia gospodarza w celu ich zaplombowania.