czwartek, 24 marca 2016

Propozycje na rok 2016

Zarząd ROD "Owoc Naszej Pracy" przyjmuje propozycje do planu pracy na 2016 rok w zakresie:


 • poprawy wizerunku naszego ogrodu;
 • modernizacji infrastruktury ROD;
 • innych spraw mających wpływ na sprawne funkcjonowanie ROD;
 • propozycji i uwag związanych z zarządzaniem ROD.


Swoje przemyślenia prosimy składać w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do Domu Działkowca lub mailowo na adres rodpszczyna@gmail.com. 

Wiosenne cięcie drzew owocowych

Cięcie drzew owocowych to podstawowy zbieg jaki powinien być wykonywany corocznie w kwaterze sadowniczej. Dla działkowców miesiąc marzec i kwiecień to optymalny czas na wykonanie wiosennego cięcia niektórych drzew i krzewów. Poprawnie wykonane prześwietlenie to jeden z głównych zabiegów gwarantujących powodzenie w uzyskaniu plonu z pielęgnowanych nasadzeń.

W ROD Okręgu Sudeckiego od miesiąca marca br. trwają pokazy cięcia przeprowadzane przez instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD oraz instruktora ds. ogrodnictwa OZS PZD. Uczestnicy pokazów oprócz teorii przekazanej w bezpośrednim kontakcie z instruktorami, mają okazję skorzystać z cennych wskazówek praktycznych oraz poznać technikę i sposoby cięcia drzew owocowych.

Cięcie drzew owocowych jest nieodzowne i spełnia wiele funkcji:
 • umożliwia uformowanie korony drzewa w wybraną przez nas formę np. pucharową, szpalerową, wrzecionową,
 • umożliwia utrzymanie żądanej przez nas wysokości i rozpiętości drzewa,
 • pobudza drzewa i krzewy do kwitnienia i owocowania,
 • reguluje owocowanie i poprawia jakość owoców,
 • jest czynnikiem fito-sanitarnym – w pierwszej kolejności usuwamy gałęzie martwe, porażone, uszkodzone, krzyżujące się,
 • rozrzedzenie korony ułatwia przeprowadzenie i efektywność oprysków,
 • odmładza koronę a u starych zaniedbanych drzewach cięcie należy rozłożyć na 2- 3 lata.


Zanim przystąpimy do cięcia:
 • dokonujemy oględzin i analizy stanu nasadzeń,
 • zastanawiamy się nad koniecznością i skutkami cięcia,
 • podejmujemy decyzję co do terminu cięcia – uwzględniamy terminarz cięcia pamiętając o konieczności przeprowadzenia ciecia letniego,
 • zaopatrujemy się w niezbędne narzędzia i materiały (drabina, sekatory, piła, maść ogrodnicza lub emulsja z dodatkiem środka grzybobójczego, środek do dezynfekcji narzędzi np. denaturat).


Terminy cięcia drzew owocowych:
Jeśli pogoda pozwoli cięcie można już zacząć w lutym. Zasadniczy termin to marzec, kwiecień, a nawet maj. Cięcie należy zakończyć po kwitnieniu, nie później niż do dwóch tygodni po kwitnieniu. W pierwszej kolejności powinno się ciąć jabłonie i grusze (w pierwszej kolejności odmiany z większą odpornością na mróz). Później w kwietniu i na początku maja- śliwy, morele i brzoskwinie. Czereśnie i wiśnie należy ciąć po zbiorach owoców, na przełomie lipca i sierpnia, nie później jednak niż do 10 września. 

PAMIĘTAJMY ! 
Pora kwitnienia drzew to również dobry termin na ich cięcie i formowanie. 
W tym czasie możemy wykonać zarówno cięcie prześwietlające jak i silne cięcie odmładzające starych drzew.
W okresie kwitnienia priorytetem dla drzewa staje się wyżywienie owoców (zachowanie gatunku, wydanie nasion). Odtworzenie przerzedzonej korony to zadanie drugorzędne, dlatego odrost i przyrost jednorocznych przyrostów zwanych wilkami jest słabszy.

Jak poradzić sobie z wilkami?
Jak pobudzić do owocowania „ogrodowe uparciuchy”?
Na te i wiele innych pytań uzyskacie Państwo informacje uczestnicząc w pokazach cięcia organizowanych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Sudeckiego PZD.

Jadwiga Kamińska
Instruktor ds. ogrodnictwa
PZD - Okręg Sudecki

środa, 23 marca 2016

Uchwała Nr 45/2016 KR PZD ws. ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2016”

W dniu 2 marca 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców przyjęło Uchwałę Nr 45/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2016”.
 


Zgłoś swoją altanę do konkursu krajowego "Wzorowa Altana"!

Uważasz, że Twoja altana jest na medal? Masz okazję się tym pochwalić, zgłaszając ją do krajowego konkursu pod nazwą "Wzorowa Altana". W dn. 21 marca br. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego "Wzorowa Altana". Jest to konkurs otwarty, do którego mogą zgłaszać się bezpośrednio wszyscy działkowcy z ROD zrzeszonych w PZD. Zgłoszenia można przesyłać do biura KR PZD do dnia 25 maja br.
Zobacz:
wtorek, 22 marca 2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy” zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

Które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) w Domu Działkowca przy ul. Bogedaina 26 w Pszczynie. Początek obrad w I terminie o godz. 16:00. W przypadku braku wymaganej ilości członków, zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 16:30 Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w godz. od 17.00  do 18.00 w Domu Działkowca.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. 
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Walne - Porządek Obrad

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD  za  2015 rok  wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania. 
9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *.
17. Wybory członka/ów Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
20. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Walne - Regulamin

REGULAMIN
Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD
w ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie
dnia  23 kwietnia 2016 roku

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD,  użytkujący działki w ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD. 
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Owoc Naszej Pracy” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Owoc Naszej Pracy”.
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej*, uchwał i wniosków), do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD* i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Owoc Naszej Pracy”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą* oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
15. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
16. Komisja Uchwał i Wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
17. Komisja Wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów na delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD, do Zarządu ROD lub Komisji Rewizyjnej ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD mający czynne prawo wyborcze uczestniczący w zebraniu *.
18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów*.
19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
20. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,
- wyników wyborów uzupełniających do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD*,
- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych  w roku 2016
- realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców**,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD**
- planu pracy na 2016 rok 
- preliminarza finansowego na 2016 rok,
- innych dotyczących działalności ogrodu.
24. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków. 
25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

* Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających.
** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji 
Targi DZIAŁKI i OGRODY

W pierwszy poświąteczny  weekend (1-3 kwietnia 2016) Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu zaprasza na 9. edycję Targów Budowlanych SIBEX i premierowe Targi DZIAŁKI i OGRODY. 

Do kiermaszu ogrodniczego DZIAŁKI i OGRODY swój udział zgłosiło prawie 30 firm – producentów i sprzedawców materiału roślinnego, którzy będą oferować możliwość zakupu na miejscu sadzonek, bylin, cebulek, nasion, drzewek ozdobnych i wielu innych artykułów sprzyjających aranżacji ogrodów. Pojawią się również elementy małej architektury ogrodowej oraz narzędzia i urządzenia przydatne miłośnikom zieleni. Nie zbraknie stoisk z rękodziełem i miodami.

W organizację tego pierwszego w historii Expo Silesia kiermaszu ogrodniczego włączył się Śląski Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców.

Drugi element wiosennej imprezy w Expo Silesia czyli Targi Budowlane SIBEX mają już długoletnią tradycję w Sosnowcu i są doskonale znane mieszkańcom regionu, którzy tłumnie co roku je odwiedzają. W tej części wystawy będzie można zapoznać się  nie tylko z najnowszymi materiałami budowlanymi i ofertą firm usługowych z zakresu budowy i remontów, ale także znaleźć elementy niezbędne do wykańczania wnętrz, dokonać wyboru odpowiedniej instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej czy  wodnej, a nawet dokonać zakupu odpowiednich mebli czy dekoracji.

Więcej informacji na www.dzialkiiogrody.pl i www.sibex.pl

Miejsce: Expo Silesia, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124

Termin: 1-3 kwietnia 2016r.

Godz. otwarcia: codziennie 9:00-17:00

Wojciech Rabsztyn - Kierownik Działu Targowego

sobota, 19 marca 2016

Opłaty za wodę i prąd

Przypominamy o konieczność uregulowania opłat za media zużyte w roku 2015. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe, ewentualnie w czasie dyżurów w Dom Działkowca - najbliższy możliwy termin to 17 marca w godzinach od 16 do 17.

WODA 5,69 zł za 1m3 + opłata stała 6 zł

PRĄD 0,57 zł za 1kWh + opłata stała 10 zł

Konto bankowe:
69 8448 0004 0000 0055 2001 0002
Bank Spółdzielczy Pszczyna
ROD „Owoc Naszej Pracy”
ul. Ks. Bp. Bogedaina 26
43-200 Pszczyna

W razie problemów z wyliczeniem należności prosimy o kontakt e-mail: rodpszczyna@gmail.com.

piątek, 18 marca 2016

Jak samodzielnie ocenić żyzność gleby, czyli badanie odczynu gleby - próba palcowa i szpadlowa

Badanie odczynu gleby w ogrodzie to rutynowa czynność, która powinna być wykonywana raz do roku. Odczyn gleby to jeden z najważniejszych czynników w uprawie roślin. Od kwasowości gleby zależy m.in. efektywność pobierania wody i składników pokarmowych. Jeżeli zadbamy o to, by odczyn gleby w ogrodzie był na odpowiednim poziomie, możemy być pewni, że w naszym ogrodzie pojawią się jeszcze piękniejsze i bardziej wartościowe rośliny.

sobota, 12 marca 2016

Porady ogrodnicze na marzec

Początek wiosny to wytężony okres pracy dla dzialkowców - jakie prace należy wykonać na działce i ogrodzie dowiemy się z nowej porcji Porad Ogrodniczych PZD dostępnych już na naszej stronie.

niedziela, 6 marca 2016

Zakaz palenia ognisk

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy Regulamin ROD (do odbioru w biurze Zarządu) uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, który zabrania palenia ognisk na ogródkach działkowych przez cały rok kalendarzowy. Przepis z poprzedniego Regulaminu dopuszczający spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, od października do kwietnia już nie obowiązuje! 

Regulamin ROD - Rozdział VII - Przepisy porządkowe - § 68 pkt. 5 
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

1. Odpady zielone należy kompostować. Każda działka powinna być wyposażona w kompostownik, uzyskana ziemia kompostowa to tzw. „czarne złoto” ogrodników – najbardziej wartościowy materiał do użyźnienia gleby i wzbogacenia jej w niezbędne składniki odżywcze.
2. Gałęzie można rozdrobnić za pomocą rębaka, który jest do wypożyczenia za darmo w Domu Działkowca – w tej sprawie prosimy kontaktować się z gospodarzem: Dariusz Gwizdała tel. 509 924 204 (działka nr 101). Uzyskane zrębki są doskonałym materiałem do ściółkowania rabat i ścieżek – hamują rozwój chwastów i zapobiegają nadmiernemu parowaniu wilgoci z gleby. 
3. Mniejsze ilości odpadów na które jednak brakuje miejsca w działkowych kompostownikach można wywieźć do kontenerów na odpady zielone, które rozlokowanych w różnych częściach naszego miasta.
4. Jeśli mamy dużą ilość odpadów zielonych i gałęzi można je dostarczyć do kompostowni w Pszczynie – Jankowicach przy ulicy Złote Łany. Kompostowania przyjmuje od mieszkańców wszelkie ilości odpadów za darmo.

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. Egzekucją tego prawa zajmuje się Straż Miejska w Pszczynie. 

Telefon do Straży Miejskiej: 602 570 838

Czy to już wiosna?

Jak samodzielnie ocenić żyzność gleby?