niedziela, 9 października 2016

Zamykamy dopływ wody!

Informujemy wszystkich działkowców że zamknięcie dopływu wody do działek na okres zimowy nastąpi w sobotę 22 października. Prosimy o zabezpieczenie na okres zimowy instalacji wodnej w swoich altanach oraz na użytkowanych przez siebie działkach. 
Przypominamy, że demontaż wodomierza i zdjęcie pomby może nastąpić tylko w obecności gospodarza (Dariusz Gwizdała, działka nr 101, tel. 509 924 204). 

poniedziałek, 3 października 2016

Stop spalaniu na działkach !

Sezon ogrodniczy dobiega końca. Trwa porządkowanie działek i ogrodu oraz ich przygotowywanie do zimy. Z tej okazji w ogrodach działkowych pojawił się znowu dobrze wszystkim znany problem związany z paleniem odpadów organicznych i komunalnych. Na niektórych działkach ma bowiem także miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Problem ten dotyczy niestety wielu terenów ogrodów działkowych, zarówno tych podmiejskich, jak i tych zlokalizowanych blisko siedzib ludzkich. Do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi palący obcięte gałęzie i suche liście.

Także media dostrzegają problem zadymienia ROD i osiedli zlokalizowanych wokół nich. Oto niektóre przykłady tytułów z gazet z ostatnich dni: „Gryzący dym nad działkami”, „Straż Miejska bierze się za palących ogniska na działkach”, „Działkowcy się duszą, ich sąsiedzi też nie wytrzymują”, „Inspekcja Ochrony Środowiska na działkach”, „Toksyczny smog działkowy”, etc. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu przez działkowców sprawia, że tracą oni życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach.

Dlatego kolejny już raz apelujemy do działkowców i jednocześnie, przypominamy, że palenie obumarłych części roślin, gałęzi, a także wszelkich form staroci, elementów rozbiórki z altan jest na terenie ROD całkowicie zabronione.Prawne unormowania zakazu spalania na działkach

Niektórzy działkowcy pamiętają jeszcze § 136 nieobowiązującego już Regulaminu ROD, który stanowił, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, w szczególności prawa miejscowego.” Tj. uchwał samorządów o zakazie spalania, jeżeli taki zakaz został uchwalony to ówczesny Regulamin ROD nie mógł być stosowany. Zgodnie z zasadą hierarchii aktów prawnych, która mówi, że przepis wyższego rzędu jest ważniejszy mocą od tego niższego, w tym konkretnym przypadku, od ówczesnego Regulaminu ROD. Dawniej, gdy w polskich miastach nie było jeszcze smogu spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Obecnie w nowej wersji Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.

O zakazie spalania i jego konsekwencjach informują nas także Kodeksy: wykroczeń i cywilny, np. art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, które polegają na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon, materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Także Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – który mówi szeroko o zakłócaniu porządku w miejscu publicznym, co zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, jak wynika z lektury „Komentarza do Kodeksu Wykroczeń” zakłócenie porządku na działkach powoduje nie tylko hałas, krzyki, alarmy, etc., ale także inne występki, jak palenie liści, jak i innych odpadów roślinnych, w wyniku czego duszący dym utrudnia egzystencję.  Spójrzmy jeszcze na art. 144 Kodeksu cywilnego – który mówi, że właściciel lub dzierżawca nieruchomości, a taką jest działka z altaną winien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, która jest następstwem dopuszczalnego przeznaczenia nieruchomości (przepis ten mówi o zakazie zadymiania posesji sąsiednich, gdyż nie są obszarem przemysłowym, a przeznaczeniem ROD jest uprawa i wypoczynek – przyp. M.B.). Również art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.”

Surowe kary za palenie

Spalania odpadów zakazuje także Ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a), na podstawie której samorządy podejmują uchwały antysmogowe. Strażnik miejski może upomnieć działkowca i wylegitymować go oraz ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku nawracającego wykroczenia nawet grzywną w wysokości do 5000 zł. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. A palenie śmieci, czyli starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.

Co zatem zrobić z odpadami?

Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Jesienny czas sprzyja procesom gnicia roślin. Nie wszystkie odpady nadają się do kompostowania np. chore w wyniku grzybic i porażone przez mszyce i inne szkodniki resztki roślin, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i zabrane z ogrodu, jako odpady zielone. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost?

Przypominamy także, że Zarządy ROD powinny bezwzględnie egzekwować przepisy związkowe, ale również miejscowe w sprawach spalania w ogrodach działkowych.

Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: „Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

Marcin Budzyński

sobota, 24 września 2016

Przypominamy

Przypominamy wszystkim działkowcom, że decyzją Walnego Zebrania 2016 na terenie ROD nie będzie w tym roku ustawiany kontener na odpady zielone - należy je kompostować lub wywozić do przeznaczonych do tego miejsc we własnym zakresie. 

Przypominamy również, że zgodnie z nowym Regulaminem na terenie ROD obowiązuje całkowity zakaz palenia.

piątek, 16 września 2016

GŁOSOWANIE CZAS ZACZĄĆ!

W piątek 16 września rozpoczęło się głosowanie nad projektami złożonymi do kolejnej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Gorąco zachęcamy do oddania głosu na projekt nr 3 „Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych” – staramy się o kwotę 49000 zł na modernizację terenów ogólnodostępnych w naszym ROD. Oddać głos można na dwa sposoby:

Poprzez stronę internetową budzet.pszczyna.pl
Wchodzimy na stronę i naciskamy przycisk „głosuj”. Następnie wybieramy zakładkę „projekty lokalne” i zaznaczamy pozycję nr 3: LOKALNE/OSIEDLE SIEDLICE/Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych. Na dole strony trzeba uzupełnić podstawowe dane osobowe. Następnie na podany adres poczty elektronicznej przyjdzie e-mail – należy kliknąć w zawarty w nim link aby nasz głos zyskał ważność.

Na tradycyjnych kartach do głosowania
Osobiście, w formie pisemnej na odpowiednich kartach do głosowania zagłosujemy w wybranych lokalizacjach m.in:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Filia Nr 3, ul. Bednarza 1, w godzinach pracy filii
Festyn Parafialny (Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej),  18. 09. 2016 r. (niedziela)
Zespół Szkół Nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00
Supermarket Carrefour, 24. 09. 2016 r. (od godziny 10:00 do 13:00
Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Księżycowa 25, 22. 09. 2016 r. (czwartek) oraz 29. 09. 2016 r. (czwartek), w godzinach od 17:00 do 19:00
Pozostałe lokalizację wymienione są na stronie internetowej.

Głosowanie czas zacząć!

Pamiętajmy, głosowanie w formie tradycyjnej, na kartach do głosowania, powierzone w tym roku Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli może się odbywać tylko i wyłącznie we wskazanych miejscach i czasie.

Wczoraj, 15 września, Sołtysi Rad Sołeckich i Przewodniczący Zarządów Osiedli Gminy Pszczyna podjęli materiały konieczne do zorganizowania głosowań w swoich społecznościach. Otrzymali zaplombowane urny, karty do głosowania oraz kilka pożytecznych drobiazgów, usprawniających proces głosowania. W treści protokołu odbiorczego, zadeklarowali miejsce, czas i sposób organizacji głosowania. Pamiętajmy, głosowanie w formie tradycyjnej, na kartach do głosowania, powierzone Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli, może się odbywać tylko i wyłącznie we wskazanych miejscach i czasie. Poniżej szczegółowy plan głosowań we wszystkich Sołectwach i Osiedlach Gminy Pszczyna. Pod wskazanymi adresami i we wskazanym czasie będziemy mogli oddać głosy na propozycje projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017:

Osiedle Stare Miasto

Osoba odpowiedzialna: Maria Kaczyńska-Kapusta 

Miejsce: ul. Chrobrego 10/1 Pszczyna (Przewodnicząca Zarządu Osiedla)

Kiedy: od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:00 do 12:00

Osiedle Piastów

Osoba odpowiedzialna: Kamil Widłok         

Miejsce: Festyn Parafialny (Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej)

Kiedy: 18. 09. 2016 r. (niedziela)


Dodatkowo:

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5

Kiedy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00


Miejsce: Supermarket Carrefour

Kiedy: 24. 09. 2016 r. (od godziny 10:00 do 13:00)

Osiedle Kolonia Jasna

Osoba odpowiedzialna: Arkadiusz Gardiasz 

Miejsce: Festyn Parafialny (Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej)

Kiedy: 18. 09. 2016 r. (niedziela)


Dodatkowo:

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Księżycowa 25

Kiedy: 22. 09. 2016 r. (czwartek) oraz 29. 09. 2016 r. (czwartek), w godzinach od 17:00 do 19:00

Osiedle Śródmieście

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Cempura  

Miejsce: Muzeum Prasy Śląskiej, ul. Piastowska 26

Kiedy: od wtorku do soboty, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz w niedzielę od 14:00 do 18:00

Osiedle Kępa

Osoba odpowiedzialna: Stanisław Szmajduch           

Miejsce: ul Żorska 8/4 mieszkania 5 (Przewodniczący Zarządu Osiedla)

Kiedy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14:00 do 16:00

Osiedle Stara Wieś

Osoba odpowiedzialna: Marian Szwarc        

Miejsce: Kościół Parafialny Św. Jadwigi, ul. Św. Jadwigi 2

Kiedy: 18. 09. 2016 r. (niedziela) oraz 25. 09. 2016 r. (niedziela), w godzinach od 8:30 do 12:00


Dodatkowo:

Miejsce: Zespół Szkół Nr 2, ul. Staromiejska 39

Kiedy: 18. 09. 2016 r. (niedziela), w godzinach od 16:00 do 19:00


Miejsce: Osiedlowe Centrum Kultury, ul. Staromiejska 41

Kiedy: 22. 09. 2016 r. (czwartek) oraz 29. 09. 2016 r. (czwartek), w godzinach od 17:00 do 19:00

Osiedle Piłsudskiego

Osoba odpowiedzialna: Ryszard Krzystolik  

Miejsce: ul. Złocieni 11 (Przewodniczący Zarządu Osiedla)

Kiedy: od poniedziałku do środy, w godzinach od 17:00 do 19:00

Osiedle Powstańców Śląskich

Osoba odpowiedzialna: Anna Chroszcz        

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Katowicka 47

Kiedy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz we wtorki i środy, w godzinach od 17:00 do 18:00

Osiedle Siedlice

Osoba odpowiedzialna: Janusz Chudy          

Miejsce: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Filia Nr 3, ul. Bednarza 1

Kiedy: w godzinach pracy filii

Osiedle Polne Domy

Osoba odpowiedzialna: Henryk Kopiec       

Miejsce: ul. Pionierów 3 (Przewodniczący Zarządu Osiedla)

Kiedy: 22. 09. 2016 r. (czwartek) oraz 28. 09. 2016 r. (środa), w godzinach od 11:00 do 18:00


Dodatkowo:

Miejsce: jak wyżej

Kiedy: 24. 09. 2016 r. (sobota) oraz 01. 10. 2016 r. (sobota), w godzinach od 11:00 do 16:00

Osiedle Daszyńskiego

Osoba odpowiedzialna: Janusz Prządka

Miejsce: Salka przy Kościele Parafialnym Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego

Kiedy: 18. 09. 2016 r. (niedziela) oraz 25. 09. 2016 r. (niedziela), po mszach świętych

czwartek, 15 września 2016

Jak głosować na projekty zgłoszone do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 korzystając z tradycyjnej karty do głosowania? To proste!

Od 16 września do 2 października, w tym terminie odbywać się będzie głosowanie na propozycje do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

 Oddać głos można wykorzystując do tego celu zakładkę /głosuj/ na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl lub odnajdując Sołtysa lub Przewodniczącego Osiedla. Nasi gospodarze zobowiązani są w tym roku do zorganizowania i przeprowadzenia głosowania w sposób tradycyjny, za pośrednictwem kart do głosowania.
Jak głosować na projekty zgłoszone do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 korzystając z tradycyjnej karty do głosowania? To proste!

Rozpocznij od szukania miejsc w których zorganizowane jest głosowanie. Najlepiej najpierw poszukaj informacji w lokalnej prasie czy na stronie internetowej Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Pamiętaj, to wcale nie musi być w Twojej okolicy, idź po prostu tam, gdzie Ci wygodnie. Na miejscu poproś o kartę do głosowania. Nie musisz się legitymować, masz jednak prawo wziąć tylko jedną kartę, którą po wypełnieniu wrzucisz do urny. Nie wynoś dokumentu poza wyznaczone miejsce. Organizator głosowania ma obowiązek w takiej sytuacji sporządzić notatkę. Głosy z numeru Twojej karty zostaną odnotowane jako nieważne. Poświęć więc chwilę na dokładne wypełnienie dokumentu i pozostaw go w bezpiecznej urnie.

Gwarancją prawidłowego oddania głosów jest wnikliwe przeczytanie treści karty. Przeczytaj zatem co powinieneś zrobić, krok po kroku, na pewno unikniesz błędu. Pamiętaj, możesz oddać jeden głos na projekt ogólnogminny i jeden na projekt lokalny. Głosując pomyśl o całej społeczności. Miejsce Twojego zamieszkania wcale nie zobowiązuje Cię do głosowania na projekt jemu przypisany. Jeśli uważasz, że ktoś zgłosił ciekawą propozycję w innej części gminny, proszę bardzo, możesz go poprzeć.

Pamiętaj, kiedyś może pojedziesz ścieżką rowerową w sąsiedniej wsi, a Twoja pociecha może korzystać z placu zabaw w mieście. Myślmy globalnie o swojej okolicy!

UM Pszczyna

W piątek rusza głosowanie w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Osiedle Piastów, Kolonia Jasna, Daszyńskiego, Stara Wieś, a także Studzionka i Piasek, to miejsca, gdzie do końca 2016 roku powstaną siłownie zewnętrzne. To tylko część zadań z kilkudziesięciu projektów, które w ubiegłym roku przeszły do realizacji. W najbliższych dniach mieszkańcy po raz kolejny zadecydują o podziale 2 mln zł. Głosowanie w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 trwać będzie od 16 września do 2 października.
W Internecie trwa promocja projektów. Do tego celu służy między innymi strona internetowa www.obywatelski.pszczyna.pl, wraz z unikalnymi zakładkami dla projektodawców. Dysponują oni swoimi kodami dostępu, mogąc dzięki temu edytować treść, przedstawiając jak najszerzej swoje pomysły. W serwisie znajdują się również wszelkie informacje dotyczące głosowania.

- W piątek rozpocznie się głosowanie nad projektami złożonymi do kolejnej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam do głosowania. Poza projektami realizowanymi na osiedlach i w sołectwach będziemy wybierali propozycje ogólnogminne. Warto przeglądnąć wszystkie i wybrać te, które Państwa zdaniem są najlepsze – zachęca do głosowania burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
W czwartej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego znalazło się 13 projektów ogólnogminnych o wartości 718 648,48 zł oraz 69 projektów lokalnych o wartości 2 427 533,44 zł.

Od  piątku znane będą adresy i terminy głosowania w sposób tradycyjny, za pośrednictwem kart do głosowania, które organizować będą sołtysi i przewodniczący osiedli.

UM Pszczyna