piątek, 24 marca 2017

Kupię działkę

Ponieważ mamy bardzo dużo zapytań od osób chętnych kupić działkę, zachęcamy aby działkowy planujący w najbliższym czasie sprzedaż działki do kontaktu z członkami Zarządu lub pod adresem e-mail rodpszczyna@gmail.com.

wtorek, 21 marca 2017

Zrębki za darmo

W piątek, 24 marca o godz. 9.00 planowane jest rozpoczęcie rozdrabniania gałęzi składowanych przy szaletach. Działkowcy, którzy będą chcieli dostać uzyskany materiał w postać mieszaniny zrębków z drzew liściastych i iglastych mogą go sobie zabrać jedynie w tym dniu. Firma wykonująca usługę będzie miała obowiązek wywiezienia odpadu zaraz po zrębkowaniu.

Termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opadów deszczu!!!

piątek, 17 marca 2017

Zasady rozliczania mediów

Drodzy działkowcy!

Poniżej prezentujemy projekt jednej z uchwał przygotowanej na Walne Zebranie Sprawozdawcze. Uchwała dotyczy zasad na jakich od tego roku będzie rozliczane zużycie wody i energii przez działkowców. Jej wprowadzenie to m.in. konieczność dostosowania się do wymogów PZD.

ZASADY ROZLICZANIA MEDIÓW

1. Rozliczanie wody i energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje według cen wynikających z faktur wystawionych przez zewnętrznych dostawców mediów.
2. Opłaty wnoszone przez działkowców ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. 
3. Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami, powinny być sprawne, zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Odczytu podliczników dokonują osoby upoważnione przez Zarząd. O terminach odczytu wskazań podliczników działkowcy zostaną każdorazowo poinformowani poprzez komunikaty zamieszczone na ogrodowych tablicach ogłoszeń i stronie internetowej lub indywidualnie.
5. Działkowiec obowiązany jest umożliwić osobie upoważnionej przez zarząd ROD  odczyt podlicznika. Brak możliwość odczytu stanu podlicznika przez osoby upoważnione w podanym terminie powoduje rozliczenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez Zarząd ROD.
6. Rozlicznie zużycia mediów po każdorazowym spisie podliczników zostanie zamieszczone na ogrodowych tablicach ogłoszeń i stronie internetowej lub przekazane działkowcom indywidualnie.
7. Terminy wnoszenia opłat za zużyte media ustala Zarząd ROD. Całkowite rozlicznie mediów winno nastąpić do końca listopada danego roku.
8. Zarząd ROD może wstrzymać dostawę mediów na działkę, jeżeli:
A. Opóźnienie z uiszczeniem opłat za media przekroczy 30 dni od wyznaczonego terminu. 
B. Pobór mediów przez działkowca odbywa się poza podlicznikiem
C. Wykryto manipulowanie przy podliczniku mające na celu zafałszowanie prawidłowego naliczania zużycia.
9. O zamiarze wstrzymania dostaw mediów Zarząd uprzedza odbiorcę bezpośrednio, telefonicznie, listownie lub pocztą internetową z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Za możliwość ponownego podłączania mediów do działki, na której uprzednio odłączono media z winy działkowca, należy wnieść jednorazową opłatę w wysokości ustalonej przez Zarząd ROD. 
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się wytyczne zawarte w Regulaminie ROD, Statucie PZD oraz uchwałach KR PZD.

piątek, 10 marca 2017

Walne Zebranie - Porządek Obrad

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD  za  2016 rok  wraz  z  wnioskiem o przyjęcie sprawozdania. 
9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD, Komisji 
Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *.
17. Wybory członka/ów Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
20. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Walne Zebranie 2017

Zarząd ROD „Owoc Naszej Pracy”zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2017 r. (sobota) w Domu Działkowca przy ul. Bogedaina 26 w Pszczynie.
Początek obrad: w I terminie godz. 15:00, w II terminie godz. 15:30**.

** Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 23 marca 2017 r. w godz. od 17.00  do 18.00 w Domu Działkowca.


środa, 8 marca 2017

Jak zadbać o trawnik po zimie?

Nierzadko okazuje się, że utrzymanie trawnika w dobrej kondycji jest o wiele trudniejszym wyzwaniem niż jego założenie. Szczególnie ważny jest okres po zimie, ponieważ właśnie wtedy mogą pojawiać się kłopoty z trawnikiem, które najczęściej rzutują na jego wzrost w ciągu całego sezonu. Jakie zabiegi warto wykonać po zimie, by trawnik szybko się zregenerował? Jakie są najczęstsze problemy z trawnikiem?

Po pierwsze – Wałowanie

Bardzo często po zimie darń zostanie kępami uniesiona ponad podłoże. Bez naszej ingerencji trawnik w tych miejscach może uschnąć. Wymaga to wówczas zastosowania wału. Oprócz skutecznego dociśnięcia darni do podłoża, uzyskamy również wyrównanie murawy i wilgotnego po zimie podłoża.

Napowietrzanie (aeracja) 

Napowietrzanie trawnika przeprowadza różnymi metodami – najczęściej ręcznie, za pomocą np. wideł, wbijając je w podłoże na głębokości korzeni, tj. – ok. 10 cm, lub stosując wały z kolcami lub specjalne nakładki na buty. Częstość napowietrzania – w zależności od potrzeb i intensywności eksploatacji trawnika zazwyczaj w okresie wiosennym lub częściej letnim (1 – 2 razy).

Można skorzystać także z tzw. aeratorów w płynie do trawników, które napowietrzają i rewitalizują trawnik oraz przywracają mu zdrowy wygląd. Gleba staje się lżejsza, mniej zbita i do korzeni szybciej dociera woda, tlen i nawóz. Redukuje w środowisku glebowym chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby. Dodatkowo preparat użyźnia glebę. Nowatorski system rozpylania pozwala w łatwy sposób rozprowadzić produkt na trawnik. Wystarczy podłączyć wąż z bieżącą wodą do opakowania zaopatrzonego w dozownik z szybko-złączką i spryskać trawnik. Zabiegi te mają na celu poprawę struktury darni, gdyż podczas użytkowania trawnika dochodzi do jego udeptywania (ubijania) i filcowania.

Wertykulacja

Wertykulacja, czyli cięcie darni, zapobiega filcowaniu, tj. tworzeniu się zbitej warstwy składającej się ze ściętych źdźbeł, obumarłych wierzchnich korzeni, chwastów, mchu. Zabieg przeprowadza się w zależności od potrzeb, ale przynajmniej raz wiosną, na głębokość wierzchniej warstwy korzeni. Służą do tego specjalne grabie z szerokimi ostrzami lub wały talerzowe.

Wiosenna dosiewka

Zdarzyć się może, że np. po zimie wypadnie nam fragment trawnika. Niezbędne wówczas będzie jego dosianie. Za pomocą grabi lub wertykulatora spulchniamy takie miejsce i podsypujemy 1 – 2 cm warstwą mieszanki żyznej ziemi i piasku i ubijamy. Dopiero na takie podłoże wysiewamy nasiona trawy, przykrywamy 0,5 – 1 cm warstwą torfu odkwaszonego z piaskiem i całość ugniatamy wałem. Po wysianiu nie zapominajmy o ostrożnym podlewaniu.

Najczęstsze problemy z trawnikiem po zimie:

I. Puste place po wschodach nasion

Przyczyna: Niewystarczające przykrycie nasion w wyniku niestarannego grabienia

Rada: Dosiewamy trawę (zgodnie z opisem powyżej).

II. Pola żółknącej trawy 

Przyczyna: Niestarannie usunięte cegły i inne pozostałości w glebie po budowie, a także psi mocz.

Rada: Konieczne może okazać się założenie trawnika od nowa.

III. Bladozielona i wolno rosnąca młoda trawa 

Przyczyna: Brak nawożenia podłoża przed siewem.

Rada: Zastosować jeden z nawozów granulowanych do trawników.

IV. Trawa rośnie kępami 

Przyczyna: Wysianie niedostatecznej ilości nasion.

Rada: Odnowienie trawnika

V. Wiosenne ubytki darni 

Przyczyna: Gnicie pod wpływem choroby grzybowej określanej jako pleśń śniegowa.

Rada: Nie należy chodzić po trawie przykrytej śniegiem. Zastosować środek przeciwgrzybowy np. Polyversum WP, a następnie odpowiednio przygotować glebę i dosiać trawę.

VI. Czarcie kręgi – ciemne koła na powierzchni trawy 

Przyczyna: Różne gatunki grzybów, które tworzą się na starej sfilcowanej darni.

Rada: Konieczne jest napowietrzanie gleby oraz pionowe cięcie darni. Następnie stosujemy nawożenie wieloskładnikowe z dodatkiem nawozów azotowych.

opr.:

Maciej Aleksandrowicz

st.instruktor ds.ogrodniczych

OZ Mazowiecki PZD