niedziela, 30 sierpnia 2015

Porady ogrodnicze

     W dziale Porady pojawiły się trzy nowe broszury pod patronatem PZD. Informacje na temat Barszczu Sosnowskiego można również znaleźć na naszych ogrodowych tablicach ogłoszeń.

piątek, 28 sierpnia 2015

Kontener na odpady zielone

     Zarząd ROD "Owoc Naszej Pracy" w Pszczynie informuje, że na placyku obok ogrodowych toalet (aleja Malinowa) w dniu dzisiejszym został ponownie podstawiony kontener na odpady zielone. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad: 


  • DO KONTENERA WRZUCAMY TYLKO TRAWĘ, LIŚCIE I INNE ODPADY ROŚLINNE
  • ODPADY NALEŻY WRZUCAĆ BEZ OPAKOWAŃ - WORKÓW, REKLAMÓWEK, ŚMIECI ITP. - INACZEJ NA KOMPOSTOWNI NAM TEGO NIE ODBIORĄ!!!
  • W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ROŚLINNOŚĆ NALEŻY ROZDROBNIĆ ABY DO KONTENERA WESZŁO JAK NAJWIĘCEJ ODPADÓW
  • OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WRZUCANIA DO KONTENERA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 Przypominamy równocześnie, że każda działka powinna obowiązkowo być wyposażona w kompostownik oraz że na terenie ROD obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk przez cały rok kalendarzowy. Duże ilości odpadów zielonych oraz pocięte gałęzie prosimy o wywożenie we własnym zakresie do kompostowni w Pszczynie - Jankowicach.


poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów

     W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?
     Na wstępie należy przypomnieć, że wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się zasadniczo z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej. Nie wszyscy muszą jednak spełnić ten obowiązek. Ustawa wprowadziła bowiem pewne zwolnienia. I to właśnie w tym zakresie zaszły najistotniejsze zmiany dla działkowców.
     W tym kontekście ważne jest to, że bez formalności będzie można usuwać nie tylko krzewy owocowe, ale także i ozdobne. Wynika to z treści nowego art. 83f ust. 1, który przewiduje, że bez zezwolenia będzie można usuwać zarówno krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat, jak i „krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni”. Z treści uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika wprost, że intencją tego zapisu jest objęcie zwolnieniem wszelkich krzewów znajdujących się m.in. na terenach ogrodów przydomowych oraz działek w rodzinnych ogrodów działkowych. Tym samym można uznać, że usunięcie jakiekolwiek krzewu z działki w ROD nie będzie już obwarowane obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia.
     Wprowadzane zmiany dotyczą również zasad wycinki drzew. Z perspektywy działkowca ważne jest, że zrezygnowano z dotychczasowego wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależnionego od wieku rośliny (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). Jednakże bez zezwolenia będzie można usunąć w szczególności:
1)   drzewa owocowe;
2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

     Powyższe oznacza, że na usunięcie niektórych kategorii drzew nadal konieczne będzie uzyskania zezwolenia.   Takie zezwolenie wydaje zasadniczo wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zainteresowany musi więc najpierw złożyć odpowiedni wniosek, który uruchamia całą procedurę zmierzającą do wydania decyzji. Kto zatem składa wniosek? Odpowiedzi udziela art. 16 ust. 2 ustawy o ROD. Z tego przepisu wynika, że jeżeli istnieje potrzeba usunięcia drzewa z terenu działki, to wniosek powinien złożyć działkowiec, gdyż to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu, to stowarzyszenie ogrodowe (zarząd ROD) występuje o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
     Pamiętać należy, że za usunięcie drzew lub krzewów ponosi się zazwyczaj opłaty. Obciążają one posiadacza nieruchomości; nalicza je i pobiera organ, który zezwolił na ich usunięcie. Ich wysokość podaje w zezwoleniu. Ale Uwaga: ustawa zawiera wiele zwolnień od obowiązku naliczenia takiej opłaty. W szczególności dotyczy to sytuacji usunięcia  drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, a także  drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika stąd, że działkowcy będą zasadniczo zwolnieni z tej opłaty, zwłaszcza że na terenie ROD nie ma prawnej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
     Na zakończenie trzeba przestrzec, że naruszenie powyższych zasad wiąże się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Ustawa bowiem przewiduje, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
  4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

     Kara wynosi zasadniczo tyle, ile dwukrotna opłata za usunięcie drzew lub krzewów. Jej nieuiszczenia w terminie powoduje, że ustalona kara wraz z odsetkami za zwłokę podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa z naszej działki, upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki z tym związane, aby niepotrzebnie nie narazić się na poważne sankcje finansowe.


Tomasz Terlecki
radca prawny KR PZD

piątek, 21 sierpnia 2015

Dożynki

ZABAWA DOŻYNKOWA
ODWOŁANA


     Zarząd ROD „Owoc Nasze Pracy” w Pszczynie z przykrością informuje, że z powodu bardzo małego zainteresowania, zabawa z okazji Dożynek planowana na 5 września zostaje odwołana. Osoby, które zapłaciły za uczestnictwo otrzymają zwrot pieniędzy – prosimy o stawienie się w Domu Działkowca w środę 26 sierpnia,  w godzinach od 1600 do 18oo.


         Msza Dożynkowa w intencji działkowców odbędzie się bez zmian 13 września o godz. 9.30 w Kościele pw Podwyższenia  Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie.


       Jednocześnie informujemy, iż jeśli tylko znajdzie się grupa osób chętna do organizacji imprez (np.: Andrzejki, Zabawa Karnawałowa, Turniej Szachowy itp.) z przyjemnością udostępnimy za darmo salę w Domu Działkowca. Jedyne wymagania jakie muszą być spełnione to aby zabawa była przeznaczona głównie dla działkowców, a osoby z zewnątrz były do niej tylko niewielkim dodatkiem oraz aby cała zabawa odbyła się „po kosztach” a nie w celach zarobkowych.

Opłaty ogrodowe

        Przypominamy, ze minął już termin dyżurów skarbnika w Domu Działkowca, mimo to wielu działkowiczów nadal nie opłaciło swoich działek. Opłaty za rok 2015 należało wnosić do 30 czerwca 2015 r.  Po tym terminie przy opłatach powinny być naliczane odsetki ustawowe, które wynoszą 13% w skali roku. Osobą, które uregulują zaległe opłaty przelewem na konto bankowe do końca sierpnia nie zostaną naliczone odsetki.


Opłata członkowska PZD
6 zł
69 8448 0004 0000 0055 2001 0002
Bank Spółdzielczy Pszczyna
ROD  „Owoc Naszej Pracy”
ul. Ks. Bp. Bogedaina 26
43-200 Pszczyna
Opłata ogrodowa
0,45 zł / m2
Opłata na remont alejek
10 zł

NIEOPŁACONE DZIAŁKI 2015


4
5
13
16b
20b
21a
22a
23a
23b
24b
26a
29b
33
34b
40a
40b
43b
45a
45b
46a
47a
47b
49
50
51

59
61
64
72
81
84
93
94
97
98
99
101
107
108
126
128
133
135
139
143
144a
144b
146b
150
152
159
169
178
180
183
188
189
NIEOPŁACONA KLIMATYZACJA

20a
22b
27b
30a
42b
62
63
70
90
133
134
138
161
148

POWIERZCHNIE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁECH

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Porady ogrodnicze

       Ukazały się kolejne broszury z poradami ogrodniczymi pod patronatem PZD. Ulotki na temat: "Działka dla rodziny z dziećmi" oraz "Letnie cięcie roślin sadowniczych" do zabrania jak zwykle przy ogrodowych tablicach ogłoszeń, oraz na stronie Porady ogrodnicze

sobota, 8 sierpnia 2015

Ogłoszenia

Prośba o przycięcie drzew

Drodzy działkowicze! Jeżeli na waszych działkach rosną drzewa lub krzewy  wrastające w kable sieci energetycznej, rosnące bezpośrednio pod nim lub też opierając się o nie  - Zarząd prosi właścicieli działek o natychmiastowe przycięcie takich nasadzeń. Stanowią one zagrożenie - szczególnie podczas burz i wichur -  i często to one prowadzą do niespodziewanych przerw w dostawie prądu na terenie ROD. W przypadku niedostosowania się do prośby,  w razie kolejnej awarii prądu, koszty  wzywania elektryka poniosą działkowcy, którzy w porę nie przycięli drzew.
To samo tyczy się drzew i krzewów wychodzących na wspólne alejki ogrodowe – prosimy o ich przycięcie, w przeciwnym razie zrobi to osoba wyznaczona przez Zarząd, a kosztami zostanie obarczony działkowiec.


Zabawa dożynkowa

Osoby chętne do pomocy przy organizacji Zabawy Dożynkowej prosimy o zgłaszanie się do Pani Jadwigi Szczerbowskiej tel. 605 – 484 – 770.
Równocześnie informujemy, że Msza Dożynkowa w intencji działkowców odbędzie się 13 września o godz. 9.30 w Kościele pw Podwyższenia  Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie.                                                                                                                                                  

Pompy abisyńskie

Informujemy, że dzięki bezinteresownej akcji naszych działkowiczów udało się naprawić i uruchomić dwie pompy ogrodowe na Alei Tulipanów – w miarę możliwości postaramy się uruchomić kolejne pompy. Przypominamy również, że aby móc napompować sobie wody, pompa musi być wcześniej „zalana” – przez otworek w jej górnej części należy wlać około pół konewki wody, dopiero wtedy, po kilku rozruchach ramienia, będzie ona w stanie zassać wodę głębinową. Równocześnie prosimy o ich rozsądne użytkowanie – ze względu na panującą suszę poziom wód podziemnych jest bardzo niski, co powoduje, że łatwo z dna studni zassać osad i żwir, a to spowoduje całkowite popsucie pompy. Mamy również nadzieję, że więcej działkowiczów zacznie chętniej udzielać się dla naszego ROD – pomysłów jest dużo, ale niestety brakuje nam pieniędzy i rąk do pracy.

Konkurs wakacyjny dla dzieci

Przypominamy o konkursie rysunkowym 

„Wakacje na działce”

Prace formatu  A4, zawierające imię i wiek dziecka oraz nazwisko działkowicza wraz z numerem działki prosimy składać na działkach nr 118 lub 78 bądź też w czasie dyżurów w Domu Działkowca do dnia 23 sierpnia. Prace można też wrzucać do skrzynki na listy przy Domu Działkowca.
Rozwiązanie konkursu 31 sierpnia 2015. Najładniejszych prace  zostaną nagrodzone.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!niedziela, 2 sierpnia 2015

Kontener na odpady zielone

!!!UWAGA!!!

     Ponieważ kontener na odpady zielone ustawiony przed Domem Działkowca się zapełnił, został on wywieziony na kompostownie w Pszczynie-Jankowicach. Na miejscu, po opróżnieniu okazało się, że część działkowców powrzucała do kontenera odpady zielone w foliowych opakowaniach. Ponieważ poskutkowała to problemem z odbiorem takich odpadów, kontener obecnie został oddany do firmy od której został wynajęty. Na chwilę obecną Zarząd zastanawia się czy kontener znowu zostanie podstawiony na teren działek - jeśli znowu doszłoby by do zanieczyszczenia kontenera odpadami komunalnymi trzeba będzie za odbiór płacić wysokie stawki. O naszych dalszych krokach poinformujemy wkrótce.

sobota, 1 sierpnia 2015

Wzorowa Działka Roku 2015

Serdecznie gratulujemy Państwu Janinie i Stanisławowi Norek za otrzymanie wyróżnienia w konkursie na Wzorową Działkę Roku 2015.


Posiedzenie Okręgowej Komisji Konkursowej OZ Śl. PZD

   W dniu 28 lipca br. odbyła się narada Okręgowej Komisji Konkursowej OZ Śl. PZD. Komisja zebrała się by podsumować konkursy ROD w Delegaturach Rejonowych OZ Śl. oraz wyłonić zwycięzców konkursów okręgowych: „Rodzinny Ogród Działkowy 2015r.” i „Wzorowa działka roku 2015”.
   Członkowie komisji po dokładnej analizie i zapoznaniu się z wynikami konkursów organizowanych w tym roku w Delegaturach Rejonowych wyłonili zwycięzców i laureatów konkursów na szczeblu Okręgowego Zarządu. Komisja oceniała m.in. działalność statutową, oświatową, zagospodarowanie ogrodu i działek oraz promocję ROD. Jeśli chodzi o działki, to oceniano estetykę zagospodarowania, różnorodność nasadzeń i upraw oraz zgodność z regulaminem ROD.
   Spotkanie rozpoczęto od omówienia aktualnych spraw Związkowych. Między innymi podkreślono potrzebę współpracy z samorządami, poprzez organizowanie i uczestniczenie w konkursach na terenie miast gdzie funkcjonują ogrody, ponieważ stała współpraca z terenowymi władzami samorządowymi i władzami administracyjnymi w zakresie pełnego wykorzystania wszystkich funkcji ROD są jednym z podstawowych zadań, które stoją w rozpoczynającej się kadencji przed wszystkimi organami PZD.
   Działalność konkursowa w OZ Śl. uznawana jest  za bardzo ważną dla tworzenia pozytywnego wizerunku ogrodów działkowych i działek zarówno wśród działkowców,  jak i w środowisku zewnętrznym. Ogrody pełnią ważną rolę w społeczności lokalnej, to ważny element infrastruktury miasta, będący często jego wizytówką i miejscem odpoczynku jego mieszkańców.
   Nagradzanie najlepszych członków Związku ma doprowadzić do ich większego zaangażowania się w nowoczesne zagospodarowanie działek i ogrodów. Konkursy służą promocji Ogrodów i Związku w środowisku i przyczyniają się do rozwoju i modernizacji infrastruktury poszczególnych ROD i działek.
   Zgromadzeni potwierdzili, iż działalność konkursowa wymaga dalszego doskonalenia, rozwijania i obejmowania nią coraz większej liczby ROD i działek, a poruszone tematy wywołały dyskusję, która, zaowocowało wieloma propozycjami dotyczącymi organizowania konkursów w kolejnych latach.
   Zwycięzcom i laureatom konkursów gratulujemy!

„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”
I miejsce: ROD „Chemik” – Żory
II miejsce:  ROD „Tulipan” – Zabrze
III miejsce: ROD „Rozwój” – Nakło Śl.
Laureaci konkursu:
ROD „Lotos”- Czechowice Dziedzice
ROD „Jutrzenka” - Bytom
ROD „Wypoczynek Górnika” – Chorzów
ROD „Agawa” – Gliwice
ROD „Zorza” – Ruda Śl.
ROD „Zamkowa” - Będzin
ROD „Pod Lasem” - Tychy

„Wzorowa Działka Roku 2015”
I miejsce: Halina i Tadeusz Dobosz, ROD „Chemik” – Żory
II miejsce:  Barbara Radajewicz, ROD „Tulipan” – Zabrze
III miejsce: Łucja i Jerzy Michalik, ROD „Rozwój” – Nakło Śl.
Laureaci konkursu:
Jadwiga i Jan Fizek, ROD „Lotos”- Czechowice Dziedzice
Teresa i Jan Rdzeń, ROD „Jutrzenka” - Bytom
Danuta i Jan Brember, ROD „Wypoczynek Górnika” – Chorzów
Alina i Marian Sroczyński, ROD „Agawa” – Gliwice
Anna i Andrzej Kaptur, ROD „Zorza” – Ruda Śl.
Agata Nezanti, ROD „Kolejarz” - Sosnowiec
Janina i Stanisław Norek, ROD „Owoc Naszej Pracy” - Pszczyna