wtorek, 22 marca 2016

Walne - Regulamin

REGULAMIN
Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD
w ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie
dnia  23 kwietnia 2016 roku

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD,  użytkujący działki w ROD „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD. 
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Owoc Naszej Pracy” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Owoc Naszej Pracy”.
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej*, uchwał i wniosków), do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD* i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Owoc Naszej Pracy”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą* oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
15. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
16. Komisja Uchwał i Wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
17. Komisja Wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów na delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD, do Zarządu ROD lub Komisji Rewizyjnej ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD mający czynne prawo wyborcze uczestniczący w zebraniu *.
18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów*.
19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
20. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku,
- wyników wyborów uzupełniających do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD*,
- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych  w roku 2016
- realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców**,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD**
- planu pracy na 2016 rok 
- preliminarza finansowego na 2016 rok,
- innych dotyczących działalności ogrodu.
24. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków. 
25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

* Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających.
** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz