wtorek, 22 marca 2016

Walne - Porządek Obrad

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD  za  2015 rok  wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania. 
9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *.
17. Wybory członka/ów Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
20. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz