piątek, 17 marca 2017

Zasady rozliczania mediów

Drodzy działkowcy!

Poniżej prezentujemy projekt jednej z uchwał przygotowanej na Walne Zebranie Sprawozdawcze. Uchwała dotyczy zasad na jakich od tego roku będzie rozliczane zużycie wody i energii przez działkowców. Jej wprowadzenie to m.in. konieczność dostosowania się do wymogów PZD.

ZASADY ROZLICZANIA MEDIÓW

1. Rozliczanie wody i energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje według cen wynikających z faktur wystawionych przez zewnętrznych dostawców mediów.
2. Opłaty wnoszone przez działkowców ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. 
3. Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami, powinny być sprawne, zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Odczytu podliczników dokonują osoby upoważnione przez Zarząd. O terminach odczytu wskazań podliczników działkowcy zostaną każdorazowo poinformowani poprzez komunikaty zamieszczone na ogrodowych tablicach ogłoszeń i stronie internetowej lub indywidualnie.
5. Działkowiec obowiązany jest umożliwić osobie upoważnionej przez zarząd ROD  odczyt podlicznika. Brak możliwość odczytu stanu podlicznika przez osoby upoważnione w podanym terminie powoduje rozliczenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez Zarząd ROD.
6. Rozlicznie zużycia mediów po każdorazowym spisie podliczników zostanie zamieszczone na ogrodowych tablicach ogłoszeń i stronie internetowej lub przekazane działkowcom indywidualnie.
7. Terminy wnoszenia opłat za zużyte media ustala Zarząd ROD. Całkowite rozlicznie mediów winno nastąpić do końca listopada danego roku.
8. Zarząd ROD może wstrzymać dostawę mediów na działkę, jeżeli:
A. Opóźnienie z uiszczeniem opłat za media przekroczy 30 dni od wyznaczonego terminu. 
B. Pobór mediów przez działkowca odbywa się poza podlicznikiem
C. Wykryto manipulowanie przy podliczniku mające na celu zafałszowanie prawidłowego naliczania zużycia.
9. O zamiarze wstrzymania dostaw mediów Zarząd uprzedza odbiorcę bezpośrednio, telefonicznie, listownie lub pocztą internetową z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Za możliwość ponownego podłączania mediów do działki, na której uprzednio odłączono media z winy działkowca, należy wnieść jednorazową opłatę w wysokości ustalonej przez Zarząd ROD. 
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się wytyczne zawarte w Regulaminie ROD, Statucie PZD oraz uchwałach KR PZD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz