niedziela, 24 stycznia 2016

Nowa zakładka – Działkowcy pytają (Strona PZD)

Uwaga!!! Na oficjalnej stronie PZD pojawiła się nowa zakładka z często zadawanymi przez działkowców pytaniami  - zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi na niej informacjami.


W związku z ogromną ilością pytań dotyczących różnych zagadnień związanych zarówno z ustawą o ROD, regulaminem ROD, statutem PZD, jak i innymi problemami organizacyjnymi i prawnymi, które pojawiają się wśród użytkowników działek i Zarządów ROD, uruchomiliśmy nową podstronę zatytułowaną: „Działkowcy pytają”. Możną ją znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Prawo”.

Jest to swego rodzaju baza wiedzy, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Zostały one zadane zarówno drogą listową, mailową - poprzez formularz Kontakt, jak i w czasie odbywających się w KR PZD telefonicznych dyżurów prawnika.

Pytania wraz z odpowiedziami zostały podzielone na konkretne zagadnienia. Wśród nich znalazły się: członkostwo w PZD, przeniesienie prawa do działki, zagospodarowanie ROD i sprawy różne. W najbliższym czasie pojawią się także kolejne kategorie: opłaty, walne zebrania, zarząd ROD, likwidacje ROD, inwestycje i stan prawny gruntów w PZD. Taki podział tematyczny ma ułatwić użytkownikom wyszukiwanie odpowiedzi na konkretne pytania w danym obszarze tematycznym. Baza będzie uzupełniana na bieżąco o kolejne zagadnienia. Jej tworzeniem i opracowaniem zajmują się pracownicy Wydziału Prezydialnego oraz Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD. Będą oni udzielać Państwu odpowiedzi na kolejne pytania. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że na wiele problematycznych zagadnień udzieliliśmy już odpowiedzi - są one dostępne w zakładce Porady prawne. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią - możliwe jest, że wśród wielu opublikowanych tam tematów, będzie odpowiedź na Państwa pytanie.

Jeśli jednak w dalszym ciągu nie mogą Państwo odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytanie czy zagadnienie, zachęcamy do korzystania na stronie www.pzd.pl z formularza Kontakt. Można go znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Kontakt – KR PZD”. Pytania można zadawać także drogą listowną (adres: Krajowa Rada PZD, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa).

AH

Kilka ważniejszych pytań i odpowiedzi ze strony:

Od dwóch lat zalegam z opłatami wynikającymi z korzystania z działki w ROD. Czy w świetle art. 49 ustawy o ROD wystąpienie przeze mnie ze stowarzyszenia ogrodowego, będzie skutkowało umorzeniem tych należności?

Obowiązkiem działkowca wynikającym zarówno z umowy, na podstawie której nadane mu zostało prawo do działki, jak i z obowiązujących przepisów prawnych to uiszczanie opłat ogrodowych. Działkowcy zalegający z opłatami mają obowiązek uregulowania zaległości. Zobowiązanie będzie istniało mimo zrzeczenia się członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym. Wywoła tylko skutki na przyszłość – nie będzie musiał uiszczać składki członkowskiej. Natomiast zaleganie z opłatami może stanowić powód do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej i dochodzenia należnych opłat przed sądem.

Od kilku miesięcy zalegam z opłatami za energię elektryczną? Czy zarząd ROD może odciąć mi dostawy prądu?

Tak, opóźnienie z uiszczaniem opłaty z tytułu zużytej energii może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość takiego opóźnienia powinna jednak wynikać z uchwały walnego zebrania. Zarząd ROD zobowiązany jest również powiadomić działkowca o zamiarze odcięcia mu energii elektrycznej z tytułu nieopłacania należności za jej zużycie.

Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona przed notariuszem?

Umowa przeniesienia praw do działki nie musi być sporządzona przed notariuszem. Art. 41 ust. 1 ustawy o ROD jasno wskazuje, że umowa przeniesienia prawa do działki zawierana jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Notariusz jedynie poświadcza podpisy złożone pod umową, co w praktyce oznacza, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, aby mógł potwierdzić tożsamość osób składających podpisy.

Mam dwóch dorosłych synów i bardzo bym chciał przenieść na nich prawo do działki, czy mogę to zrobić?

Prawo do działki co do zasady może mieć tylko jedna osoba. Wyjątkiem są małżeństwa, gdzie oboje małżonkowie mogą mieć wspólne prawo do jednej działki. Jest to jedyny wyjątek. Nie można więc przenieść prawa do dzierżawy działkowej na dwie osoby, które nie są małżeństwem nawet, jeżeli są to osoby bliskie.

Chciałbym usunąć drzewo ozdobne rosnące na mojej działce. Czy muszę wystąpić o pozwolenie?

Nie jest już wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia drzewa, którego obwód pnia jest większy, należy wtedy wystąpić o pozwolenie na jego usuniecie do właściwego organu administracji publicznej. Powinien to zrobić działkowiec, ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Czy mogę rozpalać ognisko na działce w celu pieczenia kiełbasek?

Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powodowało zadymianie okolicy, dlatego w nowym regulaminie wprowadzono wyraźny zakaz spalania. W związku z tym na działkach w ROD nie można palić ognisk.

Moja działka jest położona przy bardzo szerokiej alei ogrodowej. Czy mogę posadzić na niej kwiaty?

Zdecydowanie nie. Osobie zainteresowanej uprawianiem działki w rodzinnym ogrodzie działkowym przydzielana jest w użytkowanie działka o określonej powierzchni i granicach zgodnych z planem zagospodarowania ogrodu. Każdy działkowiec ma prawo do zagospodarowywania wyłącznie przydzielonej mu w użytkowanie działki, a nie alei i dróg ogrodowych, do których nie ma żadnego tytułu.

Na mojej działce w ROD znajduje się altana o powierzchni zabudowy wynoszącej 40 m², która została wybudowana przez poprzedniego użytkownika działki. Jej konstrukcja uniemożliwia zmniejszenie powierzchni zabudowy bez jej całkowitego wyburzenia. Czy będę musiała zburzyć tę altanę, czy też mogę ją pozostawić na działce? Czy grożą mi jakieś konsekwencje, jeśli nie dostosuję altany do dopuszczalnych wymiarów?

Jeśli powierzchnia zabudowy altany wynosi 40 m2 jest konieczne jej zmniejszenie, a w przypadku braku możliwości zmniejszenia – należy ją wyburzyć. W świetle obowiązujących przepisów prawnych nie ma możliwości pozostawienia na działce altany większej niż zostało to określone w art. 57 ustawy o ROD oraz w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienie budowy i rozbudowy  altan działkowych reguluje również regulamin ROD w §§ 44-46.

W przypadku, gdy działkowiec nie dostosuje się do wymogu zmniejszenia altany do dopuszczalnych wymiarów, działkowiec musi liczyć się z konsekwencjami:

a)     w przypadku powzięcia wiadomości, że na terenie działki w ROD istnieje ponadnormatywna altana zarząd ROD zobowiązany jest do jej zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Ten obowiązek wynika z art. 13 ustawy o ROD. Naruszenie przepisów prawa dotyczących altany stwierdzone przez nadzór budowlany stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy działkowej na drodze wypowiedzenia.

b)    działkowcowi, któremu zarząd ROD wypowiedział umowę dzierżawy działkowej, nie przysługuje wynagrodzenie za ponadwymiarową altanę, co wynika z art. 42. ust 1 ustawy o ROD.

c)     koniecznością zapłaty podatku wynikającego z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż  zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 zwalnia się od podatku położone na terenie ROD budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan.


1 komentarz:

  1. To wiele wyjaśnia i lepiej mieć coś napisane nich chodzić do zarządu i pytać się o wszystko. Myślę, że dziakowcy powinni to przeczytać. :)

    OdpowiedzUsuń