czwartek, 3 grudnia 2015

Regulamin ROD

Z dniem 1 stycznia 2016 r wchodzi w życie nowe wydanie Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych uchwalony 1 października b.r. przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Poniżej, w skrócie przedstawiamy najważniejsze punkty regulowaniu. Cały Regulamin znajduje się na naszej stronie internetowej i stronach PZD. Wersja papierowa jest obecnie drukowana przez KR PZD – jak tylko trafi do naszego Ogrodu zostanie przekazana wszystkim Działkowcom.

REGULAMIN ROD

§ 1 Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 7 Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

§ 9 Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
 • przestrzegać ustawę,
 • przestrzegać regulamin i statut PZD w zakresie określonym w ustawie,
 • użytkować działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
 • działać w interesie ROD,
 • uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
 • aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
 • otaczać opieką mienie ROD,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego.
§ 17 Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez zarząd ROD (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty.

§ 19 Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

§ 42 Działka musi być wyposażona w kompostownik.

§ 44 Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.

§ 45 Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44.

§ 55 Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

§ 67 Działkowiec obowiązany jest:
 • dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
 • nie zakłócać spokoju sąsiadom,
§ 68 Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
 • spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,
 • wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
§ 72 Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 73 Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.

§ 80 Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz